1
Eli Gottlieb/JTA , 17:45, 09.25.22
תשליך
Kobi Nachshoni, Jacob Judah/JTA, Attila Somfalvi, Alexandra Lukash , 16:10, 09.23.22
Eli Gottlieb/JTA , 17:45, 09.25.22
תשליך
Kobi Nachshoni, Jacob Judah/JTA, Attila Somfalvi, Alexandra Lukash , 16:10, 09.23.22
השגחה עליונה. שליחי חב"ד תקעו בשופר ליד הטנקים באזורי הלחימה באוקראינה